oficiální web obce
položka cena
tisk (ČB) 1 list A4 jednostranný 1,50 Kč
1 list A4 oboustranný 2,50 Kč
ostatní formáty dle skutčených nákladů
technické nosiče dat disketa, CDROM, atd. dle skutečných nákladů
poštovné   dle skutečných nákladů
každá započatá hodina práce   100,– Kč

Za zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se vybírá úhrada pouze za nosiče dat.

Úhrada nákladů za informační služby se nevybírá v následujících případech:
– náklady za práci nepřekročí 30 minut (vybírá se pouze úhrada za nosiče dat),
– informace jsou poskytovány orgánům obcí, krajů nebo organizačním složkám státu,
– nahlížení do Sbírek zákonů ne Sbírek mezinárodních smluv,
– oprávněná osoba rozhodne o prominutí úhrady za poskytnutí informace.